Fondkriterier

Från Wiki.gnarp.org
Hoppa till: navigering, sök

Stadgar för Gnarpbygdens väls donationsfond.


1. Fonden är bildad till minne av Kenneth Söderlund för att fortsätta i hans anda stödja utvecklingen framåt i vår bygd.Donationsfondens syfte är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Gnarp. Effekten av fondens medel skall helst komma så många enskilda och sammanslutningar som möjligt till del.


2. Styrelsen i föreningen Gnarpsbygdens Väl (GV) är ansvarig för donationsfondens förvaltning. Föreningen Allas Gnarp har möjlighet att föreslå ledamot i donationsfondens styrelse på föreningen Gnarpsbygdens väls årsmöte. Föreningen Gnarpsbygdens väls valda revisor granskar även donationsfondens särskilda redovisning och förvaltning. Om föreningen Gnarpsbygdens väl upplöses, skall styrelse och revisor i fondstyrelsen väljas av i första hand föreningen Allas Gnarp, i andra hand av föreningen ungdomsfonden i Gnarp och i sista hand av den ideella förening i Gnarp som har flest antal medlemmar.


3. Alla enskilda, föreningar, företag m.fl. kan söka bidrag ur fondens medel. En förutsättning för bifall, är att ansökan främjar Gnarpsbygden enligt det ändamål som beskrivits ovan. Ansökan skall vara skriftlig och rikligt motiverad. Sökande kan få beslut om utdelning av fondmedel endast en gång per år. Beslut går inte att överklaga. Information om möjligheten att ansöka fondmedel kommer att ges via medlemsbrev, via fondens hemsida, eller Gnarp. org. hemsida, och på de anslagstavlor som står till förfogande för affischering i Gnarp. Ansökan skall vara fondstyrelsen tillhanda senast den 1/11. Om ansökan beviljas kommer utdelning att ske senast före mars månads utgång efterföljande år.


4. Styrelsen beslutar om utdelning av fondmedel ur donationsfonden. Huvudregel för utdelning är ansökningsårets egna kapital inklusive årets behållning, sedan fondens kapital värdesäkrats. Tillgångar som tillförts fondens kapital genom testamente, eller gåva kan inte utdelas under samma år som den intäkten bokförs. Undantag från huvudregeln kan göras om styrelsen finner starka skäl att dela ut större bidrag. Ett sådant bidrag får inte överstiga 25 % av det totala kapitalet.


5. Innestående medel i donationsfonden får placeras i räntebärande alternativ. Vid placering av kapitalet kan styrelsens firmatecknare fråga sakkunnig expertis om råd för placering. Kapitalet skall placeras så att onödiga risker elimineras. Efter beslut av styrelse om utdelning har kassör och ordförande tillsammans rätt att lyfta medel ur fonden. Omplaceringar av fondmedel skall beslutas av fondstyrelse och genomföras av kassör och ordförande, som tillika är firmatecknare, två i förening. Tillgångar får tillföras fonden genom gåva eller testamente om inga från fondens ändamål avvikande förbehåll sker.

Personliga verktyg